เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
COMP1205Data Structure and Computer System
ระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-12:3015-1205 (ชั้น 12)C35296    
อาจารย์: อาจารย์ชัยศิริ สนิทพลกลาง
ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
35-0-35
35-1-34
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์13:30-17:3015-1211 (ชั้น 12)C35278    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
อาจารย์นิยม สุทธหลวง
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
35-0-35
35-0-35
สอบปลายภาค: 12 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-21:3015-1206 (ชั้น 12)C30228    
อาจารย์: อาจารย์วรรณา วิโรจน์แดนไทย
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.612(4)/7 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071