เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT4902Research Studies in Multimedia Technology
การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (0-6-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:3015-1007 (ชั้น 10)C402812    
  จันทร์12:30-15:3015-1007 (ชั้น 10)C      
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.581(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-11:3015-0501 (ชั้น 5)C301911    
  อาทิตย์11:30-14:3015-0501 (ชั้น 5)C      
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.582(4)/7 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-13-17
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071