เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT4901Seminar in Multimedia Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต1 (0-2-1)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์15:30-17:3015-1007 (ชั้น 10)C40319    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.581(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 จันทร์17:30-19:3015-0501 (ชั้น 5)C301020    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช
อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.582(4)/7 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071