เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT32023D Model Design
การออกแบบภาพจำลอง 3 มิติ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2560 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:3015-0505 (ชั้น 5)C30228    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.581(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร13:30-17:3015-0505 (ชั้น 5)C301416    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม วท.บ.581(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-6-24
สอบปลายภาค: 14 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-21:3015-1204 (ชั้น 12)C30228    
อาจารย์: อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม วท.บ.572(4)/7 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-2-28
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071