เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
JPAN1501Japanese Studies
ญี่ปุ่นศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:302860C502030    
อาจารย์: อาจารย์มารินทร์ วิริยะพงศ์พานิช
อาจารย์นิจฉรา เครือแปง
สำรองให้:ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/11 : ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071