เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
LAWF1201Criminal Law 1
กฎหมายอาญา 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 








 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี14:30-17:302852C645014    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม น.บ.611(4)/1 : นิติศาสตร์
ทุกชั้นปี
64-0-64
64-1-63
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-14:3015-0605 (ชั้น 6)C602337    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์
สำรองให้:นิติศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม น.บ.612(4)/1 : นิติศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-17-43
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว





             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071