เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3703English for Teachers
ภาษาอังกฤษสำหรับครู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  103 พุธ08:30-12:302840C30282    
อาจารย์: อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/11 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ภาษาจีน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/7 : ภาษาจีน
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 พฤหัสบดี13:30-17:3034-503C30237    
อาจารย์: อาจารย์กัญญาภัทร แสงแป้น
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/3 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071