เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PUBA1103Thai Politics and Government
การเมืองการปกครองไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์11:30-14:302851C451431    
อาจารย์: ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
45-0-45
45-1-44
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-11:302851C47452    
อาจารย์: ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
47-46-1
45-0-45
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์12:30-15:30372/1C54540    
อาจารย์: อาจารย์ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
54-53-1
45-9-36
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-0604 (ชั้น 6)C601149    
อาจารย์: อาจารย์พิมจันทร์ แสงจันทร์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.612(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 จันทร์08:30-11:30145(ชน)C602535    
อาจารย์: อาจารย์อัคระ ดาวล้อมจันทร์
อาจารย์วิลาสินี ชูทอง
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-25-35
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่602139    
อาจารย์: อาจารย์พิมจันทร์ แสงจันทร์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.612(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-8-52
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071