เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GOHI1205ASEAN Study for Tourism
อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:302840C502228    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเน แผลงฤทธิ์
สำรองให้:ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/21 : ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071