เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
THAI3402Thai Folklore
คติชนวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ประกาศนียบัตร
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  130 พุธ08:30-11:302870(จีน)C24240    
อาจารย์: อาจารย์ณิชา โชควิญญู
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.613/1 (ชนชาติกวางซี) : ภาษาไทย24-24-0
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์14:30-17:3015-0903 (ชั้น 9)C502525    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/5 : ภาษาไทย
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-1-49
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071