เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
THAI3304Thai Literature for Tourism
วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ประกาศนียบัตร
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  130 พุธ08:30-11:3034-601C19190    
อาจารย์: อาจารย์อาทิตยา ผิวดำ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.613/3 (ครูชนชาติกว่างซี) : ภาษาไทย19-19-0
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  131 อังคาร08:30-11:302870(จีน)C32320    
อาจารย์: อาจารย์อาทิตยา ผิวดำ
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.613/4 (ครูชนชาติกว่างซี) : ภาษาไทย32-26-6
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071