เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3901Research Methodology in English
วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์12:30-15:302830C402614    
อาจารย์: ดร.จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/6 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-1-39
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-11:302830C43421    
อาจารย์: ดร.จันทรวรรณ สำราญสำรวจกิจ
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/6 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
43-41-2
40-2-38
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-14:3015-0703 (ชั้น 7)C601248    
อาจารย์: อาจารย์บัณฑวรรณ สุกรรณ์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.592(4)/3 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-1-59
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071