เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL1102Intermediate English Grammar
ไวยากรณ์ระดับกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:302862C60582    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ รักษา
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/6 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์12:30-15:302862C604515    
อาจารย์: อาจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/6 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-9-51
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071