เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PSYC2306Psychology for Teachers
จิตวิทยาสำหรับครู
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์11:30-14:302984C30228    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พุธ09:30-12:302860C30246    
อาจารย์: ดร.พสิษฐ์ โสภณพงษ์พัฒน์
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071