เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PSYC2101Tools in Psychology
เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาจิตวิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์13:30-17:302830C503614    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/4 : จิตวิทยา
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์08:30-12:3015-1006 (ชั้น 10)C601644    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
สำรองให้:จิตวิทยา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.602(4)/7 : จิตวิทยา
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071