เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GETL1103Japanese in Daily Life
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302862C66660    
อาจารย์: อาจารย์นิจฉรา เครือแปง
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี11:30-14:302862C74722    
อาจารย์: อาจารย์นิจฉรา เครือแปง
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี0-0-0
หมายเหตุ :: GEแจ้งปิดในใบเปิด
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071