เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GETL1101Chinese in Daily Life
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302973C68671    
อาจารย์: อาจารย์นริศรา เพชรฤทธิ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-60-0
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์11:30-14:302973C71701    
อาจารย์: อาจารย์นริศรา เพชรฤทธิ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์14:30-17:302831C70691    
อาจารย์: อาจารย์พีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 จันทร์17:30-20:3015-0608-9 (ชั้น 6)C62611    
อาจารย์: อาจารย์พีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-59-1
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601743    
อาจารย์: อาจารย์พีรวัฒน์ ทวีวัฒนพงษ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม รป.บ.592(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-15-45
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071