เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GESO1104Law for Living
กฎหมายเพื่อการดำเนินชีวิต
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302851C1206258    
อาจารย์: อาจารย์กรณัท สร้อยทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-62-58
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร08:30-11:302862C1204179    
อาจารย์: อาจารย์กรณัท สร้อยทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-41-79
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์13:30-16:3015-0907 (ชั้น 9)C1203585    
อาจารย์: อาจารย์กรณัท สร้อยทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-35-85
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-0-120
หมายเหตุ :: ปิดเนื่องจากGEแจ้งปิด
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ12:30-15:30131(ชน)C601149    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนพล ทองยืน
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม รป.บ.601(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-11-49
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071