เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GESO1103Man and Environment
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร11:30-14:302862C1201182    
อาจารย์: อาจารย์กฤษณา มณีรัตน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พุธ08:30-11:302862C1291290    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 ศุกร์13:30-16:302872C1211201    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา สารน้อย
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-14:3015-0608-9 (ชั้น 6)C12017103    
อาจารย์: อาจารย์สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
อาจารย์กฤษณา มณีรัตน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-17-103
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 18:40 - 19:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071