เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GESO1101Dynamics of Thai Society
พลวัตสังคมไทย
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์14:30-17:3015-0608-9 (ชั้น 6)C1221211    
อาจารย์: ดร.ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์
อาจารย์ธีรพงศ์ ไชยมังคละ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 10:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พุธ08:30-11:302872C1201137    
อาจารย์: อาจารย์ศรัณยพงศ์ โชติวรรณ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-113-7
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 10:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-20:3015-0608-9 (ชั้น 6)C1202793    
อาจารย์: ดร.ภาณุกา ศิริบำรุงวงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-27-93
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071