เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHS1103Social Morality and Reasoning
จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์14:30-17:302851C1201119    
อาจารย์: อาจารย์แสน ไชยบุญ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-111-9
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร08:30-11:302851C1209426    
อาจารย์: ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-94-26
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร11:30-14:302851C1203585    
อาจารย์: อาจารย์แสน ไชยบุญ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-35-85
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 พุธ08:30-11:302851C1208238    
อาจารย์: ดร.ภูเนตุ จันทร์จิต
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-82-38
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-14:3015-0907 (ชั้น 9)C1204179    
อาจารย์: อาจารย์แสน ไชยบุญ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-41-79
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071