เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHS1102Self-Development for Happiness in Life
การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-11:302861C1271252    
อาจารย์: ดร.ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์
ดร.สาธร ใจตรง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร11:30-14:302861C1201191    
อาจารย์: ดร.สาธร ใจตรง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร14:30-17:302861C1209426    
อาจารย์: ดร.พสิษฐ์ โสภณพงษ์พัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-94-26
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 พุธ08:30-11:302861C1261260    
อาจารย์: อาจารย์รัชนีย์ พลพิบูลย์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-0508 (ชั้น 5)C1204080    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-40-80
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071