เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHS1101Aesthetics of Life
สุนทรียภาพของชีวิต
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302852C1251241    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์11:30-14:302852C1301264    
อาจารย์: อาจารย์วารดา พุ่มผกา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-116-4
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์14:30-17:302852C1341331    
อาจารย์: อาจารย์ภิรมย์ ใจชื้น
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์11:30-14:302852C1211201    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  105 อังคาร11:30-14:302871C1207446    
อาจารย์: อาจารย์วรวิทย์ วราสินธ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-74-46
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 จันทร์17:30-20:3015-0508 (ชั้น 5)C1202595    
อาจารย์: อาจารย์ฐิติวุฒิ สุขศิริวัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-25-95
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071