เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELE1002English for Work
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:302871C1271261    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
0-0-0
120-10-110
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร14:30-17:302851C1251178    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
0-0-0
120-15-105
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  103 พฤหัสบดี08:30-11:302861C1381371    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
0-0-0
120-20-100
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร11:30-14:302841C1207941    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
0-0-0
0-0-0
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  105 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
0-0-0
0-0-0
หมายเหตุ :: GEแจ้งปิดในใบเปิด
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี18:30-21:3015-0508 (ชั้น 5)C1205367    
อาจารย์: อาจารย์ชาวัลย์ เจริญพันธ์
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-18-102
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 19:00 -
หมายเหตุ ::
  202 พฤหัสบดี17:30-20:3015-0607 (ชั้น 6)C1206456    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศสุดา เดชะคำภู
สำรองให้: ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
120-0-120
120-41-79
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 19:00 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071