เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELE1001English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์11:30-14:302871C1321320    
อาจารย์: ดร.ณัฐพัชร สายเสนา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์14:30-17:302871C1301300    
อาจารย์: ดร.ณัฐพัชร สายเสนา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  103 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี0-0-0
หมายเหตุ :: GE แจ้งปิดกลุ่ม 17 ธ.ค. 2561
  104 อังคาร14:30-17:302871C1311301    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัตถนะ สิงห์ซอม
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  105 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี0-0-0
หมายเหตุ :: GEแจ้งปิดในใบเปิด
  106 พฤหัสบดี08:30-11:302862C1301300    
อาจารย์: อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  107 พฤหัสบดี14:30-17:302862C1301264    
อาจารย์: อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 -
หมายเหตุ ::
  108 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี0-0-0
หมายเหตุ :: GEแจ้งปิดในใบเปิด
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์11:30-14:3015-0508 (ชั้น 5)C12010614    
อาจารย์: อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-106-14
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 18:40 - 20:10 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ08:30-11:30122(ชน)C602535    
อาจารย์: ดร.สุรวุธ ชยานันท์โชตินันท์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-25-35
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071