เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GELT1001Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:3015-0607 (ชั้น 6)C1231221    
อาจารย์: ดร.ณัฐนันท์ คำภา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์11:30-14:3015-0607 (ชั้น 6)C1241240    
อาจารย์: ดร.ณัฐนันท์ คำภา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร08:30-11:302852C1251250    
อาจารย์: อาจารย์จาระไน สิทธิบูรณะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร11:30-14:302852C1281271    
อาจารย์: อาจารย์จาระไน สิทธิบูรณะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  105 อังคาร14:30-17:302852C1241222    
อาจารย์: อาจารย์สุทธิรักษ์ บูรพาศิริวัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  106 พุธ08:30-11:302852C1221220    
อาจารย์: อาจารย์ธนิดา พิมทะโนทัย
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  107 พฤหัสบดี11:30-14:302861C1321320    
อาจารย์: อาจารย์เอกพล กันทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์11:30-14:302861C1261260    
อาจารย์: อาจารย์เอกพล กันทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-0608-9 (ชั้น 6)C1209921    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-99-21
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 14:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 ศุกร์13:30-16:30134(ชน)C602535    
อาจารย์: อาจารย์บรรณารักข์ ธรรมศิริ
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-25-35
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071