เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEIG1002Citizenship in Contemporary World
ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบูรณาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-12:302872C1251250    
อาจารย์: ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
ดร.กิตติพล กสิภาร์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์13:30-17:302872C1261251    
อาจารย์: ดร.สุจินดา ประเสริฐ
ดร.กิตติพล กสิภาร์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร08:30-12:302872C1281280    
อาจารย์: อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม
อาจารย์พงศกร ศรีรงค์ทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร13:30-17:302872C1261251    
อาจารย์: อาจารย์ดารัด มุกดาอุดม
อาจารย์ทัศนีย์ ปิ่นสวัสดิ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  105 พฤหัสบดี08:30-12:302872C1231230    
อาจารย์: อาจารย์ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
อาจารย์พงศกร ศรีรงค์ทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  106 พฤหัสบดี13:30-17:302872C1311274    
อาจารย์: อาจารย์เกษร เกษมชื่นยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทินี นิลงาม
อาจารย์พงศกร ศรีรงค์ทอง
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-116-4
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  107 พฤหัสบดี08:30-12:302871C1261215    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
ดร.พัทธดนย์ สุขพันธุ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์08:30-12:302872C1221220    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี ศรีชัยสุวรรณ
ดร.กิตติพล กสิภาร์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 พฤหัสบดี17:30-21:3015-1005 (ชั้น 10)C604713    
อาจารย์: ดร.สุจินดา ประเสริฐ
ดร.กิตติพล กสิภาร์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-47-13
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 อังคาร12:30-16:30133(ชน)C602535    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.611(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-25-35
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่602139    
อาจารย์: ดร.สุภานี นวกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม รป.บ.612(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-8-52
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071