เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEIG1001Thailand in a Changing World
ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาบูรณาการ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-12:302861C1321302    
อาจารย์: อาจารย์ธีรพงศ์ ไชยมังคละ
อาจารย์ภัคธร ชาญฤทธิเสน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์13:30-17:302861C1261260    
อาจารย์: อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต
อาจารย์แววรวี ลาภเกิน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 อังคาร08:30-12:302831C1251232    
อาจารย์: อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต
ดร.ชวิตรา ตันติมาลา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร13:30-17:3015-0608-9 (ชั้น 6)C1211210    
อาจารย์: ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
อาจารย์ชมพูนุท ผลกล้วย
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  105 พฤหัสบดี08:30-12:302851C1201191    
อาจารย์: อาจารย์อรวรรณ เชื้อน้อย
ดร.ชวิตรา ตันติมาลา
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  106 พฤหัสบดี13:30-17:302851C1331303    
อาจารย์: อาจารย์อรวรรณ เชื้อน้อย
อาจารย์แววรวี ลาภเกิน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-117-3
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  107 พฤหัสบดี08:30-12:302852C1205466    
อาจารย์: อาจารย์ธีรพงศ์ ไชยมังคละ
อาจารย์สุธาทิพย์ รัฐปัตย์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-54-66
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์08:30-12:3015-0608-9 (ชั้น 6)C1251232    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกานดา สารน้อย
อาจารย์แววรวี ลาภเกิน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-118-2
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 09:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 จันทร์17:30-21:3015-0607 (ชั้น 6)C1211201    
อาจารย์: อาจารย์อรวรรณ เชื้อน้อย
อาจารย์แววรวี ลาภเกิน
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 17:30 - 18:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071