เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MKRT3303Marketing Communication
การสื่อสารทางการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-11:302871C403010    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-6-34
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร14:30-17:302862C42420    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
ทุกชั้นปี
42-40-2
40-7-33
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-0904 (ชั้น 9)C501634    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.602(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-7-43
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071