เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
HRDM1101Human Resources Management and Development
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์11:30-14:302862C61601    
อาจารย์: อาจารย์อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ
ทุกชั้นปี
61-59-2
60-0-60
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์14:30-17:302862C602337    
อาจารย์: ดร.กุลวีณ์ วุฒิกร
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-11-49
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 พุธ09:30-12:3015-0704 (ชั้น 7)C604119    
อาจารย์: ดร.กุลวีณ์ วุฒิกร
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.611(4)/5 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-20:3015-1008 (ชั้น 10)C501634    
อาจารย์: ดร.นภสรณ์ เจริญโพธิ์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.612(4)/6 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-7-43
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  202 อังคาร17:30-20:3015-0607 (ชั้น 6)C502030    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรางค์มณี เดชคุ้ม
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บธ.บ.612(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 17:30 - 19:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 12 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071