เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
CULS3106Tradition, Culture for Development
ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พุธ08:30-11:302831C60582    
อาจารย์: ดร.ชวิตรา ตันติมาลา
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-58-2
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071