เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC4802Teaching Professional Practicum 2
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต2 (0-0-120)
เงื่อนไขรายวิชา: EDUC4801
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  104 พฤหัสบดี11:30-14:3015-1005 (ชั้น 10)C30237    
อาจารย์: อาจารย์วรินญา โรจธนะวรรธน์
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/7 : ภาษาจีน
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  105 พุธ08:30-11:3015-1008 (ชั้น 10)C30255    
อาจารย์: อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  106 พฤหัสบดี08:30-11:302830C301812    
อาจารย์: อาจารย์ปานรดา สรรเสริญ
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  107 จันทร์14:30-17:3034-401C301812    
อาจารย์: ดร.อาภาพร สิงหราช
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม ค.บ.581(5)/11 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบปลายภาค: 13 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071