เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC4401Administration and Quality Assurance
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต2 (2-0-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-10:302840C30219    
อาจารย์: ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-2-28
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร11:30-13:302840C30219    
อาจารย์: ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ค.บ.591(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071