เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC1102Professional Teachers
ความเป็นครูวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  105 อังคาร11:30-14:3034-301C30228    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/11 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  106 อังคาร14:30-17:3034-301C30300    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
สำรองให้:เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/11 : เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร08:30-11:3034-301C30255    
อาจารย์: ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
สำรองให้:ดนตรีไทยศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/4 : ดนตรีไทยศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-5-25
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  108 ศุกร์08:30-11:302976C30282    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/2 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  109 ศุกร์12:30-15:302976C30300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/2 : ภาษาอังกฤษ
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  110 จันทร์14:30-17:3034-301C30273    
อาจารย์: อาจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:ภาษาจีน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/7 : ภาษาจีน
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  111 จันทร์11:30-14:3034-303C30255    
อาจารย์: อาจารย์สุธน วงค์แดง
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  112 พุธ08:30-11:3034-401C30255    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
สำรองให้:คณิตศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/1 : คณิตศาสตร์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  113 พฤหัสบดี11:30-14:3034-301C30300    
อาจารย์: ดร.สุวิชา วันสุดล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/3 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-2-28
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  114 พฤหัสบดี14:30-17:3034-301C30273    
อาจารย์: ดร.สุวิชา วันสุดล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/3 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  115 พฤหัสบดี08:30-11:3034-301C30219    
อาจารย์: ดร.สุวิชา วันสุดล
สำรองให้:ฟิสิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/8 : ฟิสิกส์
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071