เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FOOD3401Catering Management and Beverage
การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร11:30-12:3026-1001C11101    
  พุธ08:30-12:302692C      
อาจารย์: อาจารย์ชาริสา แสงทองอร่าม
อาจารย์วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/22 : อาหารและโภชนาการ
ทุกชั้นปี
11-0-11
11-0-11
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071