เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FOOD2105Food Preservation
การถนอมอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-13:302694/1C24213    
อาจารย์: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/22 : อาหารและโภชนาการ
ทุกชั้นปี
24-0-24
24-1-23
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร15:30-16:3026-1001C23203    
  พฤหัสบดี13:30-17:302692C      
อาจารย์: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/22 : อาหารและโภชนาการ
ทุกชั้นปี
23-0-23
23-1-22
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071