เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FOOD1302Principle of Arts in Food
หลักศิลปะเพื่องานอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-13:302694/2C25250    
อาจารย์: อาจารย์พีรวัฒน์ ชำนาญวนิชกุล
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/22 : อาหารและโภชนาการ
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-0-25
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์14:30-15:3026-1001C26224    
  อังคาร13:30-17:302694/2C      
อาจารย์: อาจารย์ชาริสา แสงทองอร่าม
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/22 : อาหารและโภชนาการ
ทุกชั้นปี
26-0-26
26-4-22
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071