เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU2406Bass Guitar 4
กีตาร์เบส 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-11:30BASSC15510    
อาจารย์: อาจารย์คงพันธ์ ประภาศิริสุลี
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-0-15
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่000   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.602(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
0-0-0
15-0-15
หมายเหตุ :: ปิดเนื่องจากไม่มีนศ.ลง
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071