เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
WTMU1406Bass Guitar 2
กีตาร์เบส 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เงื่อนไขรายวิชา: WTMU1405
รายวิชาต่อเนื่อง:WTMU2405
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์13:30-16:30BASSC15123    
อาจารย์: อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/15 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-3-12
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์17:30-20:30BASSC15411    
อาจารย์: อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง
สำรองให้:ดนตรีสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.612(4)/4 : ดนตรีสากล
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-1-14
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071