เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ARTD1105Fundamental Printing
ภาพพิมพ์เบื้องต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-12:303/2-101C402218    
อาจารย์: อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/13B : ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-3-37
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์13:30-17:303/2-101C40382    
อาจารย์: อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์
สำรองให้:ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/13A : ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ทุกชั้นปี
40-0-40
40-8-32
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071