เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
ENGL3702English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2562 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี13:30-16:30บรรยาย1C22184    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/17 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร22-0-22
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์08:30-11:3015-1004 (ชั้น 10)C42384    
อาจารย์: อาจารย์April Nunez Salvador
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว42-0-42
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์14:30-17:3015-1005 (ชั้น 10)C41356    
อาจารย์: อาจารย์April Nunez Salvador
สำรองให้:อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม ศศ.บ.591(4)/2 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว41-0-41
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  104 อังคาร11:30-14:3015-0908 (ชั้น 9)C41410    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย41-0-41
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  105 จันทร์14:30-17:30352/1C47452    
อาจารย์: อาจารย์ณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล
อาจารย์โอฬาร สว่างนุวัตรกุล
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม รป.บ.591(4)/1 : รัฐประศาสนศาสตร์47-0-47
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  106 อังคาร14:30-17:3015-1009 (ชั้น 10)C25241    
อาจารย์: อาจารย์เอกพล กันทอง
สำรองให้:ภาษาไทย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ศศ.บ.601(4)/5 : ภาษาไทย25-0-25
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  107 อังคาร11:30-14:3015-0604 (ชั้น 6)C42420    
อาจารย์: อาจารย์สมเอก ชุณหประเสริฐ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บช.บ.601(4)/1 : บัญชีบัณฑิต42-41-1
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  108 อังคาร14:30-17:3015-0604 (ชั้น 6)C382414    
อาจารย์: อาจารย์สมเอก ชุณหประเสริฐ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บช.บ.601(4)/1 : บัญชีบัณฑิต38-0-38
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  109 อังคาร08:30-11:3015-0605 (ชั้น 6)C39390    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ39-37-2
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  110 อังคาร11:30-14:3015-0605 (ชั้น 6)C31274    
อาจารย์: ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/1 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ31-0-31
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  111 พฤหัสบดี14:30-17:3015-0604 (ชั้น 6)C392415    
อาจารย์: ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด39-0-39
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  112 ศุกร์12:30-15:3015-0705 (ชั้น 7)C39390    
อาจารย์: อาจารย์ศศิกานต์ จรณะกรัณย์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด39-38-1
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  113 ศุกร์08:30-11:3015-0708 (ชั้น 7)C24231    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.601(4)/6 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ24-0-24
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  114 พฤหัสบดี11:30-14:302840C29272    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ ไชยสิทธิพร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์29-0-29
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  115 จันทร์09:30-12:3015-1104 (ชั้น 11)C28244    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร .สมชาย ปราการเจริญ
อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ28-0-28
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  116 ศุกร์11:30-14:3015-0708 (ชั้น 7)C17161    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร กาซาสบิ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/7 : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม17-0-17
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  117 พฤหัสบดี08:30-11:302840C37352    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ ไชยสิทธิพร
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์37-0-37
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
  118 อังคาร13:30-16:3026-1001C50446    
อาจารย์: ดร.นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
สำรองให้:อาหารและโภชนาการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ศศ.บ.611(4)/22 : อาหารและโภชนาการ50-0-50
สอบกลางภาค: 26 ก.ย. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
สอบปลายภาค: 3 ธ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:40 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  240 อังคาร17:30-20:3015-1105 (ชั้น 11)C220    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.วิจิตร จารุโณประถัมภ์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
  201 อังคาร17:30-20:30953C601842    
อาจารย์: ดร.พรเพ็ญ ชวลิตธาดา
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม นศ.บ.592(4)/2 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา60-0-60
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  202 พฤหัสบดี17:30-20:30ประชาธิบดีC602337    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์อนงค์ จินตวิจิต
สำรองให้:นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม นศ.บ.592(4)/3 : นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่60-0-60
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  203 พฤหัสบดี17:30-20:3015-0704 (ชั้น 7)C601149    
อาจารย์: ดร.ชลธิชา ทิพย์ประทุม
สำรองให้:บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม บธ.บ.602(4)/3 : บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด60-0-60
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  204 อังคาร17:30-20:3015-1203 (ชั้น 12)C301119    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.612(4)/1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์30-10-20
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
  205 อังคาร17:30-20:3015-0708 (ชั้น 7)C602436    
อาจารย์: อาจารย์สมเอก ชุณหประเสริฐ
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม บช.บ.612(4)/1 : บัญชีบัณฑิต60-0-60
สอบกลางภาค: 29 ก.ย. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 16:10 -
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071