เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
SPSS3502Conditioning for Racket Sports
การฝึกและพัฒนาศักยภาพทางกายสำหรับกีฬาไม้ตี
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร14:30-17:30สนามกีฬาในร่ม1C601347    
อาจารย์: อาจารย์ธงทอง ทรงสุภาพ
ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
60-0-60
60-1-59
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071