เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
SPSS2504Skill of Movement in Aquatic Sports
ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้ำ
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-11:30สระว่ายน้ำC50464    
อาจารย์: อาจารย์วดี พราหมณ์กระโทก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์11:30-14:30สระว่ายน้ำC503812    
อาจารย์: อาจารย์วดี พราหมณ์กระโทก
สำรองให้:วิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/6 : วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกชั้นปี
50-0-50
50-3-47
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071