เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT3604Action script for Multimedia and Game
แอคชั่นสคริปสำหรับสื่อมัลติมีเดียและเกมส์
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี13:30-17:3015-0505 (ชั้น 5)C25241    
อาจารย์: อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-0-25
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-12:3015-0501 (ชั้น 5)C25187    
อาจารย์: อาจารย์กิตติมศักดิ์ ในจิต
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม วท.บ.591(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-5-20
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 15:40 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071