เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT2303Digital Video Editing and Composing
การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 จันทร์08:30-12:3015-0501 (ชั้น 5)C26260    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
อาจารย์ณัฐพงษ์ ชาญกว้าง
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
26-13-13
25-21-4
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 จันทร์13:30-17:3015-0501 (ชั้น 5)C27270    
อาจารย์: อาจารย์ณัฐพงษ์ ชาญกว้าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
27-21-6
25-10-15
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 - 11:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  240 พฤหัสบดี17:30-21:3015-0501 (ชั้น 5)C220    
อาจารย์: ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071