เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT2302Digital Creating Interactive Multimedia Technique
เทคนิคการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-12:3015-0501 (ชั้น 5)C25169    
อาจารย์: อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-9-16
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี13:30-17:3015-0501 (ชั้น 5)C25214    
อาจารย์: อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม วท.บ.601(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
25-0-25
25-4-21
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071