เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
MULT1105Programming and Algorithm for Multimedia
การโปรแกรมสำหรับมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:3015-0501 (ชั้น 5)C35278    
อาจารย์: อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
35-0-35
35-1-34
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร13:30-17:3015-0501 (ชั้น 5)C352510    
อาจารย์: อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.611(4)/21 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
35-0-35
35-2-33
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2562 เวลา 14:40 - 16:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-21:3015-0505 (ชั้น 5)C301911    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม วท.บ.612(4)/7 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-8-22
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071