เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
PHED3303Skills and Method of Teaching Football
ทักษะและวิธีการสอนฟุตบอล
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี12:30-15:30สนามฟุตบอลC30228    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-9-21
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 15:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี08:30-11:30สนามฟุตบอลC30246    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้:พลศึกษา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม ค.บ.601(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-2-28
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 14:10 - 15:10 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071