เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
EDUC1102Professional Teachers
ความเป็นครูวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู
หน่วยกิต3 (3-0-6)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 พฤหัสบดี08:30-11:3034-401C30246    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-3-27
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  102 พฤหัสบดี11:30-14:3034-401C30291    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
สำรองให้:การศึกษาปฐมวัย ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/5 : การศึกษาปฐมวัย
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-4-26
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์08:30-11:3034-301C30273    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
  104 จันทร์11:30-14:3034-301C30300    
อาจารย์: ดร.อาภาพร สิงหราช
สำรองให้:พลศึกษา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม ค.บ.611(5)/6 : พลศึกษา
ทุกชั้นปี
30-0-30
30-1-29
สอบกลางภาค: 27 ก.พ. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 ไม่ระบุ
หมายเหตุ ::
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071