เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
FDST3206Meat Poultryand Marine Products Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ
คณะเกษตรและชีวภาพ
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2561 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 ศุกร์08:30-10:30บรรยาย1C35134    
  ศุกร์11:30-14:30แปรรูป1C      
อาจารย์: อาจารย์ธัชชดา อารยกาญจน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี35-1-34
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071